Διαγωνισμός

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 1326506

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΑΜ 1326506
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
23/01/2023 12:28
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
23/01/2023 12:28
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/01/2023 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
20645
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Γ' ΟΡΟΦΟΥ

Παρατηρήσεις

1.      Ανάλογα με το είδος της παραγγελίας, η παράδοση θα γίνεται εργάσιμες ημέρες από 08:00-14:00 στις αντίστοιχες αποθήκες (Υλικού-Τροφίμων-Φαρμάκων) και η παραλαβή θα γίνεται από τις αρμόδιες ορισθείσες επιτροπές, παρουσία του υπολόγου διαχειριστή.

2.      Για είδη που αφορούν προμήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής "Αγία Βαρβάρα" (ΓΝΔΑ), ο τόπος παράδοσης των υλικών είναι ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 - 123 51 - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ.

3.      Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν τη προβλεπόμενη σήμανση CE.

4.      Για κάθε προσφερόμενο είδος, στην έγγραφη προσφορά, θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός τιμολόγησης της εταιρίας σας.

5.      Για κάθε προσφερόμενο είδος, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να αναφέρετε τους κωδικούς ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ, GMDN και CPV.

6.      Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν, στην πλατφόρμα iSupplies,  ως συνημμένο αρχείο μαζί με την προσφορά και τα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ISO 9001, ISO 13485 και ΚΥΑ 1348 ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό, απαιτείται / ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

7.      Οι προμηθευτές τεχνολογικών προϊόντων επεμβατικής τεχνολογίας, εμφυτεύσιμων τεχνολογικών προϊόντων, επεμβατικών προϊόντων χειρουργικού τύπου, επαναχρησιμοποιούμενων χειρουργικών εργαλείων, χειρουργικών εργαλείων μιας χρήσης και θεραπευτικών τεχνολογικών προϊόντων ενέργειας, σε εφαρμογή των οριζομένων στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2501/3-8-22 Εγκύκλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή και την επίτευξη των σκοπών των άρθρων 10, 11, 13, 14, 25, 83, 87 και 89, αναφορικά με την ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των τεχνολογικών προϊόντων και την ασφάλεια και ποιότητα της ιατρικής φροντίδας, θα πρέπει υποχρεωτικά στις τεχνικές τους προσφορές, προς το Νοσοκομείο, να δηλώνουν:

o    Τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος

o    Την κατασκευαστική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση προϊόντων καθώς και η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση του Νοσοκομείου αναφορικά με τη συμπλήρωση κάρτας αναφοράς περιστατικών στον αρμόδιο φορέα (ΕΟΦ)

Στις περιπτώσεις που δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους κατασκευαστική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει, επιπρόσθετα, να επισυνάψουν:

Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα)
Την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων
ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση τυχόν σύμβασης προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και η τηρήση των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας, με σκοπό την άμεση ανταπόκριση και ενημέρωση της μονάδας υγείας σε οποιοδήποτε περιστατικό ανάκλησης και απόσυρσης προϊόντος, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και  την συμπλήρωση της κάρτας αναφοράς περιστατικών χρηστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

o   Βεβαίωση / εντολή της κατασκευάστριας εταιρείας που να βεβαιώνει τα ανωτέρω

Προσφορά η οποία δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη

8.      Οι προσφερθείσες τιμές δεν θα υπερβαίνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τις ορισθείσες ανώτατες τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε.Π.Υ. (εφ’ όσον υπάρχει αντιστοίχιση). Σε περίπτωση που το είδος δεν ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, πρέπει να υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

9.      Στην προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται ο αριθμός διαγωνισμού και το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσης των υλικών από την ημέρα λήψης της παραγγελίας.

10.  Η ισχύς της προσφοράς συμμετοχής στο διαγωνισμό παρακαλούμε να είναι τουλάχιστον ΤΡΙΜΗΝΗΣ (3 μήνες) διάρκειας. Ακολούθως της Απόφασης ανάθεσης ισχύουν οι όροι & χρόνοι παράδοσης που καθορίζουν η σύμβαση που θα συναφθεί και η σχετική παραγγελία του Νοσοκομείου.

11.  Η προσφορά σας θα είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας iSupplies. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, ενημερώστε μας έγκαιρα, όσο είναι ενεργός ο διαγωνισμός, για να δοθεί παράταση.

12.  Εφόσον ζητείται δείγμα, αυτό θα αποστέλλεται απευθείας στο Τμήμα που έχει αιτηθεί την προμήθεια, μέσω του πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (στο φάκελο του δείγματος θα αναφέρεται ο αριθμός του διαγωνισμού και το Τμήμα που αφορά).

13.  Στην περίπτωση που το αίτημα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) χωρίς ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε στην πλατφόρμα iSupplies τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)

14.  Κατά την πληρωμή, θα πρέπει να προσκομίζεται από τους προμηθευτές φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

15.  Η προσφορά σας να κατατεθεί και σε συνημμένο αρχείο.

16.  Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην περίπτωση που υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές θα λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ η τιμή που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.

17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας από τον Ανάδοχο, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. Ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του, όπως ορίζει ο νόμος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης που θα του ανατεθεί και οφείλει να προσκομίζει, σε κάθε ζήτηση του νοσοκομείου, όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι το απασχολούμενο προσωπικό είναι ασφαλισμένο. Οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εξαιτίας των εργασιών σε προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους που κυκλοφορούν στην πλησιέστερη περιοχή θα είναι αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη του αναδόχου ο οποίος υποχρεούται για την λήψη των μέτρων προστασίας και τη σήμανση και τον αποκλεισμό της περιοχής για την ασφαλή εκτέλεση του έργου του.

 

Υπό Προμήθεια Είδη