Διαγωνισμός

ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/09/2022 09:24
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/09/2022 09:24
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/09/2022 15:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
18677
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Παρατηρήσεις

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

 

Ανάλογα με το είδος της παραγγελίας, η παράδοση θα γίνεται εργάσιμες ημέρες από 08:00-14:00 στις αντίστοιχες αποθήκες (Υλικού-Τροφίμων-Φαρμάκων) και η παραλαβή θα γίνεται από τις αρμόδιες ορισθείσες επιτροπές, παρουσία του υπολόγου διαχειριστή.
Για είδη που αφορούν προμήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής "Αγία Βαρβάρα" (ΓΝΔΑ), ο τόπος παράδοσης των υλικών είναι ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 - 123 51 - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν τη προβλεπόμενη σήμανση CE.
Για κάθε προσφερόμενο είδος, στην έγγραφη προσφορά, θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός τιμολόγησης της εταιρίας σας.
Για κάθε προσφερόμενο είδος, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να αναφέρετε τους κωδικούς ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ, GMDN και CPV.
Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν, στην πλατφόρμα iSupplies,  ως συνημμένο αρχείο μαζί με την προσφορά και τα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ISO 9001, ISO 13485 και ΚΥΑ 1348 ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό, απαιτείται / ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
Οι προμηθευτές χειρουργικών υλικών (ονομαστικών σε ασθενείς), σε εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν.4782/21 (τροποποίηση παρ. 1 και 5 του άρθρου 94 του Ν.4412/16) θα πρέπει στις τεχνικές τους προσφορές, υποχρεωτικά, να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της ,ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση προϊόντων καθώς και η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση του Νοσοκομείου αναφορικά με τη συμπλήρωση κάρτας αναφοράς περιστατικών (λευκή κάρτα).
Οι προσφερθείσες τιμές δεν θα υπερβαίνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τις ορισθείσες ανώτατες τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε.Π.Υ. (εφ’ όσον υπάρχει αντιστοίχιση). Σε περίπτωση που το είδος δεν ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, πρέπει να υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
Στην προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται ο αριθμός διαγωνισμού και το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσης των υλικών από την ημέρα λήψης της παραγγελίας.
Η ισχύς της προσφοράς συμμετοχής στο διαγωνισμό παρακαλούμε να είναι τουλάχιστον ΤΡΙΜΗΝΗΣ (3 μήνες) διάρκειας. Ακολούθως της Απόφασης ανάθεσης ισχύουν οι όροι & χρόνοι παράδοσης που καθορίζουν η σύμβαση που θα συναφθεί και η σχετική παραγγελία του Νοσοκομείου.
Η προσφορά σας θα είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας iSupplies. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, ενημερώστε μας έγκαιρα, όσο είναι ενεργός ο διαγωνισμός, για να δοθεί παράταση.
Εφόσον ζητείται δείγμα, αυτό θα αποστέλλεται απευθείας στο Τμήμα που έχει αιτηθεί την προμήθεια, μέσω του πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (στο φάκελο του δείγματος θα αναφέρεται ο αριθμός του διαγωνισμού και το Τμήμα που αφορά).
Στην περίπτωση που το αίτημα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) χωρίς ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε στην πλατφόρμα iSupplies τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)
Κατά την πληρωμή, θα πρέπει να προσκομίζεται από τους προμηθευτές φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Η προσφορά σας να κατατεθεί και σε συνημμένο αρχείο.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην περίπτωση που υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές θα λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ η τιμή που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.

Υπό Προμήθεια Είδη